Organizing Committee

 • Prof. Kailash Daga

 • Prof. Rajesh Bhadada

 • Prof. Jayashri Vajpai

 • Prof. Vikal Gupta

 • Prof. Anil Gupta

 • Prof. N.C. Barwar

 • Prof. M.K. Bhaskar

 • Prof. K.A. Goyal

 • Prof. Gyan Singh Shekhawat

 • Prof. Suresh K. Singh

 • Prof. Surendra K. Singh

 • Prof. Ajay Sharma

 • Er. Raghav Sharma


 • Prof. Milind K. Sharma

 • Prof. Sushil Saraswat

 • Dr. Heera Ram

 • Dr. R.P. Chaudhary

 • Dr. Hitendra Goyal

 • Dr. Kailash Chaudhary

 • Ar. Kamlesh Kumhar

 • Dr. Emarti Kumari

 • Er. Abhishek Gour

 • Er. Naveen Suniya

 • Er. Khamma Kanwar

 • Er. Santosh Kumari Meena